Röda Hund

Röda hund

Röda hund Röda hund räknas till de klassiska barnsjukdomarna. I Sverige har sjukdomen i det närmaste försvunnit sedan vi började vaccinera våra barn mot den. I utvecklingsländer utan allmän vaccination är röda hund dock fortfarande vanlig. Sjukdomen orsakas av rubellavirus. Människan är enda reservoar. Smittämnet utsöndras med andningsluften, sprids via luften som droppsmitta och når nya mottagliga individer via luftvägarnas slemhinnor.Inkubationstiden är vanligen 14-21 dygn.

Röda hund har i regel ett mycket lindrigt förlopp, och många smittas utan att få några symtom överhuvudtaget (subklinisk infektion). Sjukdomsbilden karakteriseras annars av en lindrig övre luftvägsinfektion och ett hudutslag som först brukar uppträda i ansiktet och sedan sprider sig ner till bål och extremiteter. Utslaget är småfläckigt, rödaktigt och ej sammanflytande. Klåda kan ibland förekomma hos vuxna. Lymfkörtlarna i nacken brukar ofta vara förstorade och ömmande. Ibland, främst hos kvinnor, uppträder inflammation i en till flera leder i armar och ben. Dessa besvär brukar gå över på några månader. Det viktiga med röda hund är att sjukdomen kan orsaka fosterskador. En mottaglig kvinna, som smittas i tidig graviditet, löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med flera olika missbildningar i skelett, hjärna, ögon, öron m.m. Att ställa diagnos enbart på den ofta mycket okarakteristiska sjukdomsbilden vid röda hund är mycket svårt, andra virusinfektioner kan ge en likartad bild, och rubellaliknande hudutslag kan ses vid överkänslighet mot bl.a. födoämnen. Diagnosen bör alltid ställas serologiskt genom att man påvisar antikroppar mot rubellavirus i patientens blod.

Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, och samtliga barn i Sverige erbjuds vaccination. Den första dosen brukar ges vid barnavårdscentral (BVC) vid 18 månaders ålder, den andra vid 12 års ålder via skolhälsovården.

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product1
Product2
Product1
Product2

 

Reportage